Contact: info@xando.be 09 388 37 70

XANDO - Websites, IT & Marketing

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Xando bvba, hierna ook “de Organisatie” genoemd. De Organisatie verwerkt persoonlijke gegevens zoals omschreven in deze privacy policy en volgens de strikte normen van de Belgische en de Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gebruikers zijn bezoekers (of leden) van de Website zoals jij, met uitzondering van de Organisatie-beheerders. Het is dus elke persoon en/of elke onderneming of organisatie die gebruik maakt van deze website, ook wel “de Website” genoemd. Deze privacy policy maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden. Ze omschrijft welke rechten gebruikers hebben en hoe ze die kunnen uitoefenen. Elke gebruiker wordt geacht deze privacy policy en de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze privacy policy. Elke gebruiker dient dus aandachtig deze privacy policy en de algemene voorwaarden te lezen. Elk gebruik van de Website, houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met deze privacy policy.

Gegevens opslag en verwerking

De Organisatie verzamelt gegevens om een betere service te kunnen bieden aan de gebruikers en voor verdere doeleinden die vermeld staan in deze Privacy Policy. Als de Organisatie persoonsgegevens van gebruikers of leden voor andere doeleinden wenst te gebruiken of wenst door te geven aan partners, dan zal daarvoor aan de gebruiker de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. De gebruiker kan zich ertegen verzetten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving bewaard wordt. Deze gegevens worden op twee manieren verzameld:
 • Gegevens die de gebruiker zelf aan de Organisatie geeft door middel van bijvoorbeeld registratie, inschrijving op een e-mail nieuwsbrief, een contact aanvraag, het bestellen van een product of dienst, het plaatsen van online UGC (user generated content), enzovoort. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld de naam (van de Gebruiker), zijn e-mailadres, telefoonnummer, foto, adres, kredietkaartgegevens, enzovoort;
 • Gegevens die de Organisatie ontvangt op basis van de diensten waar de gebruiker beroep doet bij een bezoek aan de Website. Dit zijn gegevens zoals
  • Zoekopdrachten (soort, tijdstip, aantal);
  • IP-adres, browser, taal, URL;
  • Plaatsgegevens: we kunnen de gebruikerslocatie bepalen om zo een idee te krijgen van de geografische spreiding van onze gebruikers;
  • Cookies en gelijkaardige technologieën: dit zijn data die van een server naar de browser worden gestuurd en opgeslagen. Daardoor zal bij een volgend bezoek de server snel de gebruiker herkennen en snel gepersonaliseerde informatie zoals zoekopdrachten, advertenties, artikels, enzovoort kunnen aanbieden. Cookies uitschakelen kan via de browser van de gebruiker
Wat wordt er met de gegevens gedaan?
 • De persoonsgegevens worden gebruikt om met de gebruiker in contact te treden ten einde hem te informeren over de diensten van de Organisatie, de Website en diensten van partners. Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door derden is onderworpen aan de expliciete toestemming van de gebruiker welke deze in volledige vrijheid kan geven of weigeren;
 • De Organisatie gebruikt de verworven informatie uit cookies en andere technologieën, om de diensten voor de gebruiker zo persoonlijk en kwalitatief mogelijk te maken;
 • De gegevens worden gebruikt in het ledenbeheer;
 • De Organisatie kan persoonlijke gegevens linken met andere persoonsgegevens, zodat leden bijvoorbeeld gemakkelijker mekaar kunnen vinden indien ze bijvoorbeeld uit dezelfde regio afkomstig zijn;
 • De gegevens worden gebruikt voor anonieme statistieken omtrent de Website, het gebruik, enzovoort. Deze niet persoonlijke statistieken kan de Organisatie openbaar maken en delen met partners om trends en het algemeen gebruik van de Website te laten zien.
 • Indien de Organisatie gebruikersgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die in deze Privacy Policy staan beschreven, dan zal daartoe de expliciete toestemming worden gevraagd van de gebruiker;
 • Ook bij een overname, verkoop van activa of fusie, garandeert de Organisatie de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. De betreffende gebruikers zullen in dergelijk geval op de hoogte worden gehouden alvorens de persoonlijke gegevens worden overgedragen.
 • Om de persoonlijke gebruikersgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging, kunnen deze gegevens nadat deze werden verwijderd door de gebruiker nog een tijd op de back-upsystemen blijven staan.

Het wijzigen van gebruikersgegevens

Alle gebruikers van de Website en derden kunnen gebruik maken van de gegevens die de gebruiker over zichzelf openbaar maakt. Andere persoonlijke informatie wordt nooit doorgegeven aan derden, tenzij de gebruiker hiertoe expliciet de toestemming geeft. Gebruikers met een account kunnen via hun persoonlijke Login hun gegevens wijzigen of verwijderen en zelf bepalen welke gegevens ze openbaar weergeven. In geval of bij vermoeden van illegaal gebruik kan op verzoek van gerechtelijke autoriteiten aan bevoegde externen toegang worden verleend tot persoonlijke gegevens van gebruikers.

Toepassing en wijziging Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten en producten die geleverd worden door de Organisatie. De Website bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. Die websites hebben hun eigen privacybeleid. De Organisatie raadt de gebruiker aan om die te lezen en aanvaardt bijgevolg geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid dat de derde partijen op hun websites volgen. Dat gebruik is volledig op eigen risico van de gebruiker. Deze Privacy Policy kan wijzigingen ondergaan. Gelieve deze privacy policy dus op regelmatige basis te herbekijken.

Vragen

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Website en in verband met deze Privacy Policy kan men terecht op het e-mailadres privacy @ xando.be

Algemene voorwaarden

Kader

Onder klant verstaat men een rechtspersoon of natuurlijke persoon die met XANDO een betalende middelenverbintenis is aangegaan met als bedoeling het verkrijgen van een hierna beschreven dienst of product. Onder gebruiker verstaat men een rechtspersoon of natuurlijke persoon die met XANDO geen betalende verbintenis is aangegaan in het kader van de hierna beschreven diensten en producten, maar die wel gebruik maakt van een door een klant verworven dienst of product of van een dienst of product die door XANDO zelf kosteloos wordt aangeboden. Onder dienst of product verstaat men elke (im)materiële levering van XANDO aan een klant of een gebruiker waarbij deze laatste zich heeft verbonden om die al dan niet tegen betaling af te nemen. In het bijzonder levert XANDO:
 • Advies, opleiding & coaching (op vlak van digitaal/ict/marketing/internet en business)
 • Standaard software producten (zoals o.m. een standaard website-pakket)
 • Administratieve dienstverlening (zoals o.m. het beheer van website-software en e-mail software)
 • Creatieve dienstverlening (zoals o.m. het schrijven van teksten, al dan niet geïllustreerd)
 • Digitale kennisproducten (zoals o.m. e-books of pdf-bestanden, video’s en audio)
 • Voordelen (zoals o.m. advertentieruimte, extra functies, toegang tot specifieke informatie) voor gebruikers van een website of een ander digitaal product
In aanvulling op de hier beschreven algemene voorwaarden van XANDO maakt elke levering van een dienst of product het voorwerp uit hetzij van een afzonderlijke overeenkomst tussen XANDO en haar klant, hetzij van de specifieke bepalingen die de betreffende dienst of product definiëren. Een bestelling online impliceert vanwege de klant en/of gebruiker altijd een integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van die vooraf online consulteerbare specifieke bepalingen.

Gebruik door de klant en/of de gebruiker

Voor elke bestelde dienst of product waarvoor een online toegang tot een informaticasysteem nodig is, krijgt de klant en/of de gebruiker een gebruikersaccount. De klant en/of de gebruiker verbindt er zich toe het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. In geval van diefstal of misbruik van deze aanmeldingsgegevens dient de klant XANDO onmiddellijk te waarschuwen. De informatie die de klant en/of de gebruiker verzamelt en/of zelf kenbaar maakt aan de hand van de aangekochte dienst of product kan door die klant en/of de gebruiker vrij worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:
 • Conform de in België geldende voorschriften inzake vrije meningsuiting brengt de inhoud geen schade toe aan personen of instellingen. Zonder inspraak van de klant en/of de gebruiker behoudt XANDO zich evenwel het recht voor om ongepaste inhoud te verwijderen en/of in overeenstemming met de vigerende wetgeving in dit verband de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen.
 • De informatie mag de normale werking van de informaticasystemen waarop ze zich bevindt of waartoe ze toegang heeft, niet verstoren, noch in reactiesnelheid, noch in functionaliteit, ongeacht of die verstoring het gevolg is van kwaadwillig opzet of niet. In elk geval behoudt XANDO zich het recht voor de betreffende dienst of product stop te zetten en dat zonder recht op schadeloosstelling vanwege eender welke klant en/of gebruiker, maar onverminderd haar eigen recht op schadeloosstelling jegens diegene die de verstoring al dan niet gewild heeft veroorzaakt.
 • Het is de klant noch de gebruiker toegestaan om de informatie waartoe hij toegang heeft en niet door hemzelf werd ingevoerd aan te wenden om eigen gegevensbanken, verslagen, telefoonboeken, lijsten met (potentiële) klanten, mailinglijsten of die van anderen aan te leggen, te beheren, uit te breiden, te updaten of aan te passen.

Aansprakelijkheid

De klant en/of de gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid en wettelijke conformiteit van de informatie die hij door middel van een door XANDO geleverde dienst of product voor derden toegankelijk maakt. De klant en/of de gebruiker vrijwaart XANDO volledig en integraal van elke vorm van aansprakelijkheid of van elke schade-eis die voortvloeit uit het gebruik door hemzelf of door derden van de kwestieuze informatie. Die vrijwaring van aansprakelijkheid in hoofde van XANDO betreft o.m. informatie die
 • ingaat tegen de openbare orde of de goede zeden;
 • beschermd wordt door octrooi- of merkenrechten, met inbegrip van softwarelicenties;
 • de wetgeving inzake privacy niet respecteert, zoals vastgelegd op 8 juni 2000 in de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad;
 • in eender welke zin strijdig is met de Belgische en internationale wetgeving;
 • deel uitmaakt van handelsgeheimen of die afbreuk doen aan de intellectuele en andere eigendomsrechten van een derde partij, met inbegrip van auteurs- en publiciteitsrechten;
 • in strijd is met bestaande rechtmatig afgesloten akkoorden en contracten tussen derden, met inbegrip van geheimhoudingsclausules en prijsafspraken;
 • één van de hiervoor aangehaalde elementen onrechtstreeks mogelijk maakt.
In geval van een conflict tussen klanten en/of gebruikers onderling, verbinden de betrokken partijen zich ertoe XANDO te allen tijde te vrijwaren van aanspraken en schadevergoedingen van welke aard ook, die voortvloeien uit of in verband staan met het betreffende conflict. Mocht XANDO zelf schade lijden naar aanleiding van een ongepast gebruik van de informatie die door middel van de geleverde dienst of product voor derden toegankelijk werd gemaakt, dan zal XANDO de betreffende klant en/of de gebruiker aansprakelijk stellen en van hem een schadeloosstelling eisen met inbegrip van alle daartoe gemaakte kosten. Die schade-eis wordt kenbaar gemaakt onverminderd het recht de geleverde dienst of product en de daarbijhorende informatie onverwijld en zonder voorafgaande verwittiging voor de betrokkene(n) ontoegankelijk te maken. Aangezien XANDO steeds werkt binnen een middelen- of inspanningsverbintenis worden geen garanties verleend op software(-componenten), creatieve werken of andere diensten of producten, onverminderd het feit dat XANDO de daarmee gepaard gaande werkzaamheden vakkundig en met de grootste zorg zal uitvoeren. in het kader van een dergelijke middelen- of inspanningsverbintenis kan XANDO nooit worden aansprakelijk gesteld voor financiële of andere schade aan goederen, aan software, aan data en hun integriteit of aan personen, direct of indirect, die de klant of een derde zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een niet gewenst functioneren van de software of andere diensten of producten die XANDO ter beschikking stelt van de klant. Vermeende gebreken of gebreken die ondanks alle zorg toch de werking van de software of andere diensten of producten zouden verstoren, kunnen door de klant niet worden aangegrepen om een openstaande factuur niet te betalen, of om van XANDO daarvoor een terugbetaling of een schadevergoeding te eisen. Door van software of andere diensten of producten van XANDO gebruik te maken vrijwaart de klant XANDO voor alle gevolgen van de aanspraken die derden tegen XANDO zou kunnen richten als gevolg van het betreffende gebruik van de betreffende software of andere diensten of producten. Ook zal de klant XANDO vrijwaren voor elke gebeurlijke vordering door derden.Onverminderd de mogelijke schadeclaims door XANDO opeisbaar jegens de klant, vervalt e.o. elke vorm van aansprakelijkheid vanwege XANDO indien de software die XANDO produceert en/of waarover XANDO het eigendomsrecht heeft, wordt overgezet naar een andere server dan diegene waarover XANDO een gebruiksrecht heeft. Eveneens vervalt elke vorm van aansprakelijkheid vanwege XANDO zodra de klant of een derde toegang heeft tot de server of software of wanneer het software betreft waaraan derden hebben gewerkt (met inbegrip van alle software waarin open-source componenten verwerkt zitten). Dit geldt eveneens voor software die XANDO niet zelf ontwikkeld heeft, maar waarop zij verder bouwt in het kader van een door haar verworven licentie en/of in het kader van een open-source omgeving. Indien de aansprakelijkheid van XANDO in deze context toch weerhouden zou worden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat het totaal der (schade)vergoedingen of vragen tot terugbetaling, het totaalbedrag van 125 euro niet overschrijden.

Auteursrechten

Onder de voorwaarde van betaling van de facturen door de klant verleent XANDO aan de klant en diens gebruikers een niet exclusieve licentie voor het gebruik van de door XANDO ontwikkelde software-componenten en andere creatieve werken (zoals bijvoorbeeld presentaties, tekeningen, teksten, video's, boeken, schema's, …) binnen het kader van de betreffende middelenverbintenis. In geval van betalingsachterstand vanwege de klant vervalt dit gebruiksrecht onmiddellijk. In die zin staat iedere factuur, ongeacht de context, ook voor een algemene gebruiksvergoeding. XANDO blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van elke versie van haar en andere creatieve werken ongeacht of die kosteloos of betalend werden verworven. Alle basiswetten inzake het recht en de bescherming van de intellectuele eigendom zijn dus van toepassing op elk onderdeel van de software-componenten en creatieve werken die door Xando werden gebouwd of waarvan zij de eigendom heeft verworven.

Levering, betaling en stopzetting

In de regel levert XANDO een betalende dienst of product onder abonnementsformule. Dat houdt in dat:
 • de klant vooraf betaalt op periodieke basis;
 • de dienst of product iedere periode zonder motivering door de klant kan worden gestopt of omgezet in een goedkopere of duurdere formule mits de klant zulks minstens 90 kalenderdagen vóór het begin van een nieuwe periode schriftelijk bij XANDO heeft aangevraagd (of door de betalende functies in een software zelf uit te schakelen voor de verlengingsdag);
 • de levering van de dienst of product aan de klant kan ook op ieder moment door XANDO worden gestopt op basis van een technische, commerciële en/of financiële reden;
 • het abonnement iedere periode stilzwijgend wordt verlengd;
 • de stopzetting of de omzetting van een dienst of product steeds ingaat op de eerste dag van de eerstvolgende periode, rekening houdende met de vermelde opzegperiode.
Als het tarief van een of meer abonnementen wijzigt, zullen de klanten die er op dat ogenblik gebruik van maken van die tariefwijziging tijdig op de hoogte worden gebracht zodat zij desgewenst het betreffende abonnement kunnen stopzetten of omzetten naar een andere formule. Diensten of producten door de klant aangekocht worden niet omgeruild of terugbetaald.

Betalingsvoorwaarden

De klant aanvaardt dat zijn facturen worden overgemaakt in pdf-formaat als bijlage aan een e-mail en/of link in die e-mail. Elke factuur dient ten laatste veertien kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn. In geval van laattijdige betaling behoudt XANDO zich het recht voor om, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle verdere werkzaamheden, (hosting of andere) abonnementen, producten en diensten voor de betreffende klant op te schorten, ongeacht of die voor de klant betalend waren of niet. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en deze derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Klachten en geschillen

De klant of een derde die een klacht heeft over de informatie die via een geleverde dienst of product hem kenbaar is geworden, heeft de keuze om XANDO al dan niet daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer XANDO een dergelijke klacht ontvangt, kan zij eventueel maatregelen treffen om de betwiste inhoud ontoegankelijk te maken en/of andere stappen ondernemen om de klacht correct af te handelen. Rekening houdend met de vrijwaring van haar aansprakelijkheid zal XANDO zich in haar beslissing om al dan niet in te gaan op die klacht laten leiden door de ernst en de gegrondheid ervan. XANDO beslist soeverein en autonoom of de ernst van een klacht met betrekking tot de werking van een al dan niet betalende dienst of product een remediëring van de betreffende dienst of product verantwoordt en hoe die desgevallend zal worden uitgevoerd. Iedere klacht met betrekking tot een factuur dient aan XANDO te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum met verwijzing naar het nummer van de factuur. Daarna of na de volledige betaling van de factuur zal de klacht niet meer in acht worden genomen en zal de factuur worden beschouwd als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen. Voor betalingen via kredietkaart ontvangt de klant een factuur "voldaan" na ontvangst van de betaling door XANDO.

Publiciteit

Het staat XANDO vrij om voor eigen publiciteitsdoeleinden, schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant of de gebruiker en naar alle werken die XANDO voor deze uitvoert of uitgevoerd heeft.

Terminologie en semantiek

De klant en/of de gebruiker gaat impliciet akkoord met de betekenis door XANDO gegeven aan de notie “correcte werking van de software”, alsook met de interpretatie van begrippen aangehaald in de betreffende middelenverbintenis of in andere commerciële en technische documenten die XANDO voorlegt met het oog op het aangaan of bestendigen van deze verbintenis.

Rechtsgeldigheid

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen XANDO en de klant, voor zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt door bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. De algemene evenals de bijzondere verkoopsvoorwaarden van XANDO worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant en/of de gebruiker, zelfs indien die voorwaarden in strijd zouden zijn met de eventuele eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. De aankoopvoorwaarden van de klant binden XANDO slechts wanneer ze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard. Zulke aanvaarding kan in geen geval worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant. Indien enig deel of enige clausule van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Ieder geschil tussen de klant en XANDO wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ingeval een geschil mocht ontstaan, zal dit bij voorkeur in der minne worden geregeld. Alle verklaringen, beloftes of mondelinge overeenkomsten tussen de klant en XANDO die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden van XANDO zullen niet bindend zijn voor XANDO. Voor eventuele geschillen die niet door bemiddeling kunnen worden opgelost, worden enkel de rechtbanken te Gent (België) als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. XANDO heeft steeds het recht haar voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden kan steeds worden geraadpleegd op deze webpagina.